Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

       เป็นรายละเอียดการปฏิบัติของหน่วยงานรับแจ้งเหตุ แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประสานส่งต่อข้อมูลให้กับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยเพื่อสั่งการในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน  เมื่อเกิดเหตุ มีการรับแจ้งข่าว ให้ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามข้อมูลให้มากที่สุดได้แก่

  • ประเภทของอุบัติเหตุ
  • ลักษณะการเกิดเหตุ
  • เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้ง
  • ข้อสงสัยว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือไม่
  • จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุ ประเมินจำนวนและความรุนแรงของผู้ที่จะได้รับพิษสารเคมี
  • ระยะเวลาจากที่เกิดเหตุถึงโรงพยาบาล
  • การดำเนินของอุบัติเหตุ
  • ความรุนแรง ขอบเขต และลักษณะทางภูมิประเทศของบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
  • จำนวนหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือ
  • สารเคมีที่เกี่ยวข้อง

       การรับแจ้งเหตุ ต้องซักถามจากผู้แจ้งเหตุให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆเพื่อประเมินความรุนแรงของอุบัติภัยสารเคมี โดยใช้แบบฟอร์มในการรับแจ้งเหตุ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook