Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » ข้อมูลเบื้องต้น

บริการหลัก (main service):ให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ การรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ(F2)โดยรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิ ในเครือข่ายบริการ 21 แห่งแก่ประชาชนในอำเภอจะนะและอำเภอใกล้เคียง กรณีเกินขีดความสามารถจะส่งไปรักษาต่อโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์

วิสัยทัศน์ (vision) : โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน และเป็นผู้นำด้านการดูแลโรคเรื้อรังในจังหวัดสงขลาภายในปี 2570
ค่านิยม (values):    

 1. ภาวะผู้นำ                           Visionary Leadership
 2. วัฒนธรรมการเรียนรู้           learning dynamic
 3. มุ่งสู่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง   Customer Focus
 4. ไม่หยุดยั้งการพัฒนา         Continuous Process Improvement
 5. ทำงานเป็นทีม                  Team work

พันธกิจ (Mission)

 1. สร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ
 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาบุคลากร เก่ง ดี มีสุข และมีจิตบริการ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):

 1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาสูติกรรม กุมารเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัวและอายุรกรรม ให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบและเครือข่าย
 2. การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วย Covid 19
 3. การดูแลผู้ป่วยแบบต่อเนื่องร่วมกับชุมชน( IMC LTC)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook