Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » ข้อมูลเบื้องต้น

อาคารสถานที่ที่สำคัญ:โรงพยาบาลจะนะ มีอาคารหลักในการให้บริการผู้ป่วย 3 อาคาร และอาคารสนับสนุน 2 อาคาร

1. อาคารตึกอำนวยการ
ชั้นที่ 1:ให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยอุบติเหตุฉุกเฉิน มีห้องน้ำผู้พิการตั้งอยู่ใกล้กับห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก และห้องน้ำผู้ป่วยแยกชาย/หญิง ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารมีบริการน้ำดื่มร้อน-เย็นสำหรับผู้ป่วยและญาติ ตั้งอยู่บริเวณจุดนั่งรอตรวจ มีพัดลม และโทรทัศน์สำหรับผู้ป่วยและญาติระหว่างนั่งรอตรวจ งานห้องบัตร งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และคลินิกพิเศษ งานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงหอบหืด ชันสูตร และยานอกที่ผ่านมา ในปี 2555

 • ได้มีการระบายความแออัดภายในอาคาร โดยย้ายห้องห้องคลอดจากอาคารตึกอำนวยการชั้น 1 ไปชั้น 2 ของตึก4ชั้นมีเตียงหลังคลอด 6 เตียง และเตียงรอคลอด 4 เตียง และเพิ่มห้องนมแม่ 1 ห้อง
 • ย้ายห้องผ่าตัดจากตึกอำนวยการชั้น 1 ไปตึกใหม่ชั้น 2ของตึก4ชั้น
 • ย้ายคลินิกเบาหวาน-ความดัน ซึ่งเดิมอยู่บริเวณหน้าห้องคลอดไปอยู่แทนที่ห้องคลอดเดิม
 • ย้ายห้องชันสูตรที่ตั้งอยู่บริเวณห้องตรวจ OPD มาอยู่ที่ห้องผ่าตัดเดิม
 • เพิ่มห้องตรวจ OPD 1 ห้องแทนที่ห้องชันสูตรเดิม เพื่อใช้เป็นห้องอัลตราซาวด์ และห้องตรวจภายใน
 • กั้นห้องเพิ่มติดกับห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 ห้อง ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของคลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เพื่อใช้เป็นห้องฉีดยาทำแผล
 • จัดที่ตรวจโรคที่แผนกOPD สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อทางอากาศและการสัมผัส แยกจากผู้ป่วยโรคทั่วไปพร้อมกับช่องทางด่วนแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

ชั้นที่ 2: เป็นสำนักงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงเช่นฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประกันสุขภาพ ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์คุณภาพ ยกเว้นงานอาชีวอนามัยซึ่งมีการตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติตรวจโรคจากการประกอบอาชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงานทั้งหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ อีกส่วนหนึ่งได้จัดเป็นห้องพักสำหรับแพทย์เนื่องจากมีบ้านพักไม่เพียงพอ โดยได้ปรับจากโครงสร้างเดิมซึ่งเป็นห้องพิเศษเก่า
2. อาคาร 4 ชั้น (ตามแบบแปลนเป็นอาคารผู้ป่วยในและงานห้องคลอด)

 • ชั้น 1: เป็นกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ ยาเสพติด วัณโรค เอดส์ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกยาในและฝ่ายทันตสาธารณสุขมีห้องน้ำสำหรับผู้ป่วย แยกชาย/หญิง และห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในอาคาร
 • ชั้น 2: ให้บริการผู้ป่วยคลอดรอคลอด และหลังคลอดห้องตรวจอัลตร้าซาวด์สำหรับผู้ป่วยANCห้องนมแม่ ห้องผ่าตัด
 • ชั้น 3: ให้บริการผู้ป่วยในหญิงห้องละหมาดในหอผู้ป่วยมีห้องน้ำทั่วไปและห้องน้ำผู้พิการ
 • ชั้น 4: ให้บริการผู้ป่วยในชายมีห้องละหมาดในหอผู้ป่วย มีห้องน้ำทั่วไปและห้องน้ำผู้พิการ
 • จัดห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ ที่เข้ารับการรักษาพักในโรงพยาบาล
 • มีลิฟต์2 ตัว สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ซึ่งโรงพยาบาลมีระบบการดูแลติดตามกำกับงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
 • มีบันไดหนีไฟ และป้ายหนีไฟทุกชั้น

3. อาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ เป็นอาคารชั้นเดียว

 • ปี 2555 ได้เพิ่มห้องทับหม้อเกลือ 1 ห้องสำหรับหญิงหลังคลอด
 • ปี 2556 ได้ขยายห้องนวดแผนไทยเพิ่ม 1 ห้อง เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น และมีแพทย์แผนไทยเพิ่ม 2 คน

4. อาคารโรงครัว
5. อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก และศูนย์ล้าง

 • มีศาลาละหมาดซึ่งอยู่ระหว่างอาคารแพทย์แผนไทย และอาคารจายกลางซักฟอกศูนย์ล้าง

6. อาคารพักขยะ: ซึ่งจะอยู่ด้านหลังทางด้านทิศตะวันออกของอาคารผู้ป่วยใน
7. อาคารที่ตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า: ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของโรงครัว
8. แฟลต 3 ชั้น (10ยูนิต20 ห้อง) จัดเป็นห้องพักเวรสำหรับเจ้าหน้าที่

 • ใช้ส่วนล่างใต้แฟลตเป็นสำนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและยานพาหนะ

9. มีสถานที่จอดรถให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยได้มีการเรื้อถอนบ้านพักด้านข้างอาคารจ่ายกลางและปรับพื้นที่เป็นสถานที่จอดรถยนต์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook