Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย มีขั้นตอน การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อจัดระบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์การเกิดอุบัติภัยทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและภายหลังเกิดเหตุ
 3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูบูรณะ เมื่อเกิดอุบัติภัยจาก สารเคมีและวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์
 4. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย ได้ทราบและเข้าใจภารกิจ หลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
 5. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุบัติภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย
 7. เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
 8. เพื่อกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้ชัดเจน อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ระยะ คือ
  • ก่อนเกิดภัย : การเฝ้าระวัง / การป้องกันและลดผลกระทบ
  • ขณะเกิดภัย : การบรรเทา / ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
  • หลังเกิดภัย : การฟื้นฟูบูรณะ / การชดเชย เยียวยา
 9. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับอุบัติภัยสารเคมีระดับอำเภอ

ขอบเขต
        แผนรองรับอุบัติภัยและสาธารณภัยของโรงพยาบาลจะนะ ครอบคลุมผู้ได้รับอันตรายหรือผลกระทบจาก
การเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชน  สาธารณภัยและอุบัติภัยจากสารเคมี ณ จุดเกิดเหตุในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลจะนะและผู้ที่มารับบริการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลจะนะ

นิยามคำศัพท์
        อุบัติเหตุกลุ่มชน (Mass casualty)  หมายถึง อุบัติเหตุหมู่  ภาวะฉุกเฉินกลุ่มใหญ่  กรณีที่มีผู้บาดเจ็บ  ภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์เดียวกันเป็นจำนวนมาก ที่จำเป็นต้องให้การรักษา อย่างรีบด่วน  เช่น กรณีอุบัติเหตุ (trauma) จากรถโดยสารขนาดใหญ่ รถไฟชนกันหรือตกราง เครื่องบินตก  เรือขนาดใหญ่ล่ม คลังแสงระเบิด ตึกถล่มแผ่นดินไหว วาตภัย  ถังแก๊สระเบิด น้ำท่วมรุนแรง การจลาจล

       สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ

       อุบัติภัยจากสารเคมี หมายถึง  เหตุการณ์หรือผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  อันเกิดจากอุบัติเหตุ  การรั่วไหล  ไฟไหม้  การระเบิด  และการรั่วซึมของสารเคมี

       อุบัติภัยจากสารเคมี หมายถึง  เหตุการณ์หรือผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  อันเกิดจากอุบัติเหตุ  การรั่วไหล  ไฟไหม้  การระเบิด  และการรั่วซึมของสารเคมี

       สารเคมีอันตราย หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช ทำให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินได้ ซึ่งอาจมีฤทธิ์ทำให้เกิดการกัดกร่อน เกิดการเผาไหม้ หรือลุกติดไฟ การระเบิด การออกซิไดซ์ หรือทำปฏิกิริยากับน้ำ
        สามารถจำแนกได้ 9 ประเภทตามหลักสากล คือ

ประเภทที่  1  วัตถุระเบิด
ประเภทที่  2  ก๊าซ
ประเภทที่  3  ของเหลวไวไฟ
ประเภทที่  4  ของแข็งไวไฟ
ประเภทที่  5  วัตถุออกซิไดส์ และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์
ประเภทที่  6  วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ
ประเภทที่  7  วัตถุกัมมันตรังสี
ประเภทที่  8  วัตถุกัดกร่อน
ประเภทที่  9  วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

       การล้างตัว (Decontaminate) หมายถึง การกำจัดสารเคมี สารพิษหรือสิ่งปนเปื้อนออกโดยวิธีการปัดออก ล้างออก  เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี  สารพิษไปสู่ผู้อื่นหรือสิ่งอื่น 
แผน 1 หมายถึง แผนรับอุบัติภัยและสาธารณภัยของโรงพยาบาลจะนะ ซึ่งมีผู้มารับบริการฉุกเฉินไม่เกิน 10 คน และเป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัสไม่เกิน 2 คน 
แผน 2 หมายถึง แผนรับอุบัติภัยและสาธารณภัยของโรงพยาบาลจะนะ ซึ่งมีผู้มารับบริการฉุกเฉิน 10 – 20 คนและเป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัส 2 - 5 คน
แผน 3 หมายถึง แผนรับอุบัติภัยและสาธารณภัยของโรงพยาบาลจะนะ ซึ่งมีผู้มารับบริการฉุกเฉินมากกว่า 20 คน และเป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัสมากกว่า 5 คน

       ปฏิบัติการ EMS สารเคมี หมายถึง ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ประกอบด้วย  พยาบาลวิชาชีพ 1 คน เวชกรฉุกเฉิน 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน พร้อมรถพยาบาล 1 คัน อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์สื่อสาร และชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook