Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การจัดสถานที่-พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
        ใช้พื้นที่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งหมด และถ้ามีผู้บาดเจ็บมากเกินกว่าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินจะรับได้ให้ขยายพื้นที่ให้บริการไปบริเวณหลังห้องบัตร
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามอุบัติภัยสาธารณภัยแผน 1ในเวลาราชการ

ด้านบุคลากร  ประกอบด้วย 
       1.  แพทย์   พยาบาล  เจ้าหน้าที่และคนงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
       2.  แพทย์ พยาบาล  เจ้าหน้าที่ คนงาน OPD และพนักงานเปล
       ** กรณีเป็นอุบัติภัยจากสารเคมี  เพิ่มพยาบาลงานอาชีวเวชกรรมให้คำแนะนำและสอบสวนโรค และสนับสนุนข้อมูลสารเคมีข้อมูลในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและต่อเนื่อง และการป้องกันอันตรายจากสารเคมีขณะปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่
        1.  แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีหน้าที่ตรวจรักษาผู้บาดเจ็บรวมทั้งรับผิดชอบออกใบรับรองแพทย์  
ใบชันสูตรบาดแผล  และใบคดีทั้งหมด
        2.  พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  นำทีมให้การพยาบาล ผู้บาดเจ็บอาการสาหัส หัวหน้างาน / หัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพในกรณี ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและรับผิดชอบเก็บทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บเมื่อเหตุการณ์สงบควบคุมดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด  รายงานอุบัติภัยสาธารณภัยและส่งรายชื่อให้กับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลจะนะทันที  และส่งรายงานที่กลุ่มการพยาบาลในวันทำการถัดไป
        3.  พยาบาลOPD และเจ้าหน้าที่อื่นๆช่วยดูแลผู้บาดเจ็บหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินและให้การพยาบาล ผู้บาดเจ็บตามลำดับความรุนแรง ช่วยนำส่งผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องเฝ้าระวังไปหอผู้ป่วย/Referพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
        4.  พนักงานประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ห้องบัตร ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้บาดเจ็บทั้งหมด  ตรวจสอบรายชื่อ  ช่วยประสานงาน  ติดต่อกับหน่วยงานอื่นตามที่พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ
        5.  กรณีเป็นอุบัติภัยจากสารเคมี
                5.1 พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 คน และเวชกรฉุกเฉิน 1 คน ทำหน้าที่ล้างตัว (Decontaminate)
                5.2 พยาบาลงานอาชีวอนามัย หลังได้รับแจ้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อสารเคมี สืบค้นข้อมูลของสารเคมี และร่วมประเมินสถานการณ์และสนับสนุนข้อมูลให้กับแพทย์ผู้รักษาและพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บ
        ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก
                ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.1367หรือ
                ศูนย์ พิษวิทยา ร.พ.ศิริราช โทร 02-419-7007 หรือ
                http://drug.nhso.go.th/Antidotes/

การปฏิบัติงานของบุคลากรตามอุบัติภัยสาธารณภัยแผน 1
นอกเวลาราชการ ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 

1. แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    
2. พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกคน
3. พยาบาลเวรส่งต่อและเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในหอผู้ป่วยต่างๆที่สามารถออกมาช่วยปฏิบัติงานได้

การปฏิบัติหน้าที่
      1. แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีหน้าที่ตรวจรักษาผู้บาดเจ็บรวมทั้งรับผิดชอบออกใบรับรองแพทย์  ใบชันสูตรบาดแผล และใบคดีทั้งหมด
      2. พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นำทีมให้การพยาบาล ผู้บาดเจ็บสาหัส  หัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุ   และฉุกเฉินประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพในกรณีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตรับผิดชอบเก็บทรัพย์สินของ ผู้บาดเจ็บ   เมื่อเหตุการณ์สงบควบคุมดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด  เขียนรายงานอุบัติภัยสาธารณภัย และส่งรายชื่อให้กับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลจะนะทันที  และส่งรายงานที่กลุ่มการพยาบาลในวันทำการถัดไป
      3.  พยาบาลเวรส่งต่อและเจ้าหน้าที่อื่นๆช่วยดูแลผู้บาดเจ็บหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินและให้การพยาบาล   ผู้บาดเจ็บตามลำดับความรุนแรง ช่วยนำส่งผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องเฝ้าระวังไปหอผู้ป่วย/Refer พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
      4.  เจ้าหน้าที่ห้องบัตร ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้บาดเจ็บทั้งหมด ตรวจสอบรายชื่อ ช่วยประสานงานติดต่อกับหน่วยงานอื่นตามที่พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ
      5. กรณีเป็นอุบัติภัยจากสารเคมี
           5.1 พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 คน และเวชกรฉุกเฉิน 1 คน (เวรส่งต่อ) ทำหน้าที่ล้างตัว (Decontaminate)
           5.2 พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นผู้สืบค้นข้อมูล และติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก
           ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.1367หรือ
           ศูนย์ พิษวิทยา ร.พ.ศิริราช โทร 02-419-7007 หรือ
            http://drug.nhso.go.th/Antidotes/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook