Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การจัดสถานที่-พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
     ใช้พื้นที่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งหมด หน้าห้องฉุกเฉินและหลังห้องบัตรในการดูแลและถ้ามีผู้บาดเจ็บในเวลาราชการ
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามอุบัติภัยสาธารณภัยแผน 2
ในเวลาราชการ
ด้านบุคลากร  ประกอบด้วย 

1.  แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และคนงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
2.  แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คนงาน OPD และพนักงานเปล
3.  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่สามารถมาช่วยได้
** กรณีเป็นอุบัติภัยจากสารเคมี เพิ่ม พยาบาลงานอาชีวเวชกรรมให้คำแนะนำและสอบสวนโรค และสนับสนุนข้อมูลสารเคมีข้อมูลในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและต่อเนื่อง และการป้องกันอันตรายจากสารเคมีขณะปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่
1.  แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีหน้าที่ตรวจรักษาผู้บาดเจ็บรวมทั้งรับผิดชอบออกใบรับรองแพทย์  ใบชันสูตรบาดแผล และใบคดีทั้งหมด
2.  แพทย์ห้องตรวจ 1 และพยาบาลคัดกรอง ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บที่จุดคัดกรอง
3.  แพทย์ทุกท่านช่วยตรวจรักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมด
4.  พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นำทีมให้การพยาบาล ผู้บาดเจ็บอาการสาหัส หัวหน้างาน /       หัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพในกรณี ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและรับผิดชอบเก็บทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บเมื่อเหตุการณ์สงบควบคุมดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด  เขียนรายงานอุบัติภัยสาธารณภัยและส่งรายชื่อให้กับประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทันที  และส่งรายงานที่กลุ่มการพยาบาลในวันทำการถัดไป
5.  พยาบาลOPD และเจ้าหน้าที่อื่นๆช่วยดูแลผู้บาดเจ็บหน้าห้องฉุกเฉินและหลังห้องบัตรให้การพยาบาล     ผู้บาดเจ็บตามลำดับความรุนแรง และช่วยนำส่งผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องเฝ้าระวังไป หอผู้ป่วย/ส่งต่อ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
6.  พนักงานประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้บาดเจ็บทั้งหมด  ตรวจสอบรายชื่อช่วยประสานงาน  ติดต่อกับหน่วยงานอื่นตามที่พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ
7.  กรณีเป็นอุบัติภัยจากสารเคมี
     7.1 พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 คนและเวชกรฉุกเฉิน 1 คนทำหน้าที่ล้างตัว (Decontaminate)
     7.2 พยาบาลงานอาชีวอนามัย หลังได้รับแจ้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อสารเคมีสืบค้นข้อมูลของสารเคมี และร่วมประเมินสถานการณ์สนับสนุนข้อมูลให้กับแพทย์ผู้รักษาและพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บ โดยติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.1367หรือ
ศูนย์ พิษวิทยา ร.พ.ศิริราช โทร 02-419-7007 หรือ http://drug.nhso.go.th/Antidotes/

การปฏิบัติงานของบุคลากรตามอุบัติภัยสาธารณภัยแผน 2
นอกเวลาราชการ
ด้านบุคลากร    ประกอบด้วย 

1.  แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2.  แพทย์เวรคลินิกนอกเวลา
3.  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในหอผู้ป่วยต่างๆที่สามารถออกมาช่วยปฏิบัติงานได้

การปฏิบัติหน้าที่
1.  แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีหน้าที่ตรวจรักษาผู้บาดเจ็บรวมทั้งรับผิดชอบออกใบรับรองแพทย์  ใบชันสูตรบาดแผล และใบคดีทั้งหมด
2.  แพทย์เวรคลินิกนอกเวลาช่วยตรวจรักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมด
3. พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นำทีมให้การพยาบาล ผู้บาดเจ็บสาหัส หัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุ    และฉุกเฉินประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพในกรณีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตรับผิดชอบเก็บทรัพย์สินของ ผู้บาดเจ็บ   เมื่อเหตุการณ์สงบควบคุมดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด เขียนรายงานอุบัติภัยสาธารณภัย และส่งรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ห้องบัตรทันที และส่งรายงานที่กลุ่มการพยาบาลในวันทำการถัดไป
4.  พยาบาลOPD และเจ้าหน้าที่อื่นๆช่วยดูแลผู้บาดเจ็บหน้าห้องฉุกเฉินและหลังห้องบัตรให้การพยาบาล   ผู้บาดเจ็บตามลำดับความรุนแรง และช่วยนำส่งผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องเฝ้าระวังไป หอผู้ป่วย/ส่งต่อ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
5.   พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 คนทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บที่จุดคัดกรองผู้บาดเจ็บ
6.   เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้บาดเจ็บทั้งหมด ตรวจสอบรายชื่อ ช่วยประสานงาน 
ติดต่อกับหน่วยงานอื่นตามที่พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ
7.  กรณีเป็นอุบัติภัยจากสารเคมี
     7.1 พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 คนและเวชกรฉุกเฉิน 1 คนทำหน้าที่ล้างตัว (Decontaminate)
     7.2 พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นผู้สืบค้นข้อมูล และติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.1367หรือศูนย์ พิษวิทยา ร.พ.ศิริราช โทร 02-419-7007 หรือhttp://drug.nhso.go.th/Antidotes/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook