Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

    ระยะก่อนเกิดภัย  ประกอบด้วย

 1. ดำเนินการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
 2. ประเมินความเสี่ยงของภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยการประเมินภัยและความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบเพื่อนำไปกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
 3. สำรวจ ประเมิน ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพหากเกิดเหตุให้เป็นปัจจุบัน
 4. จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
 5. พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
 6. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับอุบัติภัยสารเคมี                  
 7. สร้างเสริมความรู้ และความตระหนักแก่ประชาชน และเยาวชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
 8. จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก และระบบสื่อสารสำรอง ที่จำเป็น พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 9. ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

    ระยะเกิดเหตุ  ประกอบด้วย

 1. มีการแจ้งเหตุเตือนภัยที่รวดเร็ว
 2. ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
 3. มีระบบการประสานงาน / สื่อสารที่ชัดเจน
 4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
 5. ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลทั้งในระยะฉุกเฉิน การส่งต่อ อย่างรวดเร็วและได้มาตรฐาน

    ระยะหลังเกิดเหตุ  ประกอบด้วย

 1. ได้รับการการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และดูแลสุขภาพกาย จิต อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและต่อเนื่อง
 2. ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยสารเคมีได้รับการชดเชย / เยียวยาที่เหมาะสม

แผนผังการเตรียมรับอุบัติภัยและสาธารณภัยโรงพยาบาลจะนะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook