Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

    มีการนัดผู้ป่วยมาติดตามผล อาการ โดยอาจจัดทำเป็นแผ่น check list ให้กับผู้ป่วยเพื่อให้เฝ้าระวังตนเองเมื่อเกิดอาการนั้น ตามสารเคมีที่สัมผัส

Delayed Effects

    ปกติระยะเวลาที่ให้ผู้ป่วยสังเกตอาการในห้องฉุกเฉินประมาณ 6-8 ชั่วโมง แต่ถ้าสัมผัสสารเคมีซึ่งไม่รู้จัก หรือสารเคมีซึ่งมีผล delayed effects จำเป็นจะต้องรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการก็ตาม

การคืนทรัพย์สินแก่ผู้ป่วย

    อย่าคืนเสื้อผ้าหรือสิ่งของให้กับผู้ป่วยจนกว่าจะแน่ใจว่าผ่านการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว  เครื่องใช้บางชนิดเช่นรองเท้าหนังที่ปนเปื้อนยาฆ่าวัชพืชไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ บางอย่างจำเป็นต้องจำกัดแบบขยะอันตราย

การติดตามผลการรักษา

         มีการจัดทำบัญชี ผู้ที่จะต้องติดตามผล หรือมีการแจ้งผลการรักษาและวิธีการติดตามผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้านของผู้ป่วยนั้น 

แผนการดูแลหลังเผชิญเหตุอุบัติภัย (การฟื้นฟูบูรณะ)

ระยะเร่งด่วน  ระยะปานกลาง และระยะยาว
- การบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
- การฟื้นฟูสภาพจิตใจ
- การสำรวจสภาพความเสียหาย และจัดทำแผนฟื้นฟูบูรณะ
- การรักษาสภาวะแวดล้อมให้ปลอดภัยจากมลพิษ

  1. การดูและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
  2. การดูผลกระทบของคนงาน
  3. การรักษาเยียวยา
  4. การควบคุมและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
  5. การควบคุมการแพร่กระจายและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังเกิดภัย

ผังการดำเนินการ การดูแลหลังเผชิญเหตุอุบัติภัยสารเคมี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook